1-micro cartridge
1-liner cartridge
3-liner cartridge
3-micro cartridge
3-outline cartridge
3-power cartridge
3-slope cartridge
4-flat cartridge
5-power cartridge
5-shader cartridge
5-magnum cartridge
5-slope cartridge
7-round cartridge
7-power cartridge
9-magnum cartridge
1-micro cartridge

۱-liner4ایده آل برای:
هاشور بسیار ظریف
اطلاعات بیشتر:
نفـوذ آسان، از اینکه عمق نفـوذ سوزن متناسب با پوست فـرد تنظیم شده باشد اطمینان حاصل نمایید.

1-liner cartridge

۱-liner4ایده آل برای:
هاشور ضعیف، خط چشم، پر کردن مژه
اطلاعات بیشتر:
نفوذ آسان، از اینکه عمق نفوذ سوزن متناسب با پوست فرد تنظیم شده باشد اطمینان حاصل نمایید.

3-liner cartridge

ا۳-liner4یده آل برای:
خط چشم، خط لب

3-micro cartridge

۳-liner4ایده آل برای:
هاشور، خط چشم , پر کردن مژه، خط لب نازک

3-outline cartridge

ایده آل برای:
هاشور، پر کردن مژه، خط لب نازک، سایه زدن و پر کردن ابرو

3-power cartridge

۳-power12ایده آل برای:
خط چشم ظریف ، خط لب ظریف ، سایه ملایم، هاشور
اطلاعات بیشتر:
نکته مهم: کارتریج power cartridgeـ۳ را در یک محل بطور مکرر استفاده ننمایید. بسیار مناسب برای ترمیم تاتوهای قبلی – تراکم خطوط بسیار بالا

3-slope cartridge

۳-sloped4ایده آل برای:
ابروها و لب ها – تکنیک های ویژه متعدد برای هنرمندان حرفه ای که دوره های ویژه را سپری نموده اند.
اطلاعات بیشتر:
توسط دکتر Linda Dixon طراحی شده است، این کارتریج نیاز به دوره آموزشی ویژه دارد. به طور صحیح استفاده شود تا تمام سوزن ها به طور یکسان وارد پوست شوند. این کارتریج برای شما امکان کاربری وسیعی را ایجاد می نماید.

4-flat cartridge

ا۴-flat4یده آل برای:
سایه ملایم لب، سایه ابرو

5-power cartridge

ایده آل برای:
خط چشم متوسط ،خط لب  متوسط ، سطوح  وسیع
اطلاعات بیشتر:
نکته مهم: کارتریج power cartridgeـ۵ را در یک محل بطور مکرر استفاده ننمایید. بسیار مناسب برای ترمیم تاتوهای قبلی

5-shader cartridge

۵-shader4ایده آل برای:
لب، سایه لب، سایه ابرو، سایه پلک، سایه کامل

5-magnum cartridge

۵-magnum4ایده آل برای:
سایه لب، پر کردن لب، سایه کامل
ترمیم هاله سینه، ترمیم اسکارهای ناشی از زخم (صرفاً در حوزه پزشکی و توسط پزشک)

5-slope cartridge

۵-sloped13ایده آل برای:
تکنیکهای ویژه متعدد برای هنرمندان حرفه ای که دوره های آموزشی ویژه را سپری نموده اند.
اطلاعات بیشتر:
توسط دکتر Linda Dixon طراحی شده است، این کارتریج نیاز به دوره آموزشی ویژه دارد. به طور صحیح استفاده شود تا تمام سوزن ها به طور یکسان وارد پوست شوند. این کارتریج برای شما امکان کاربری وسیعی را ایجاد می نماید.

7-round cartridge

۷-round3ایده آل برای:
سایه لب
ترمیم هاله سینه، ترمیم اسکارهای ناشی از زخم (صرفاً در حوزه پزشکی و توسط پزشک)

7-power cartridge

۷-power12ایده آل برای:
خط لب ضخیم، سطوح وسیع
نکته مهم:
کارتریج  power cartridgeـ۷ را در یک محل به طور مکرر استفاده ننمایید. بسیار مناسب برای ترمیم تاتوهای قبلی، تراکم بالای سوزن ها.

9-magnum cartridge

۹-magnum13ایده آل برای:
سایه کامل، سایه ابروها، سایه لب

ترمیم هاله سینه، ترمیم اسکارهای ناشی از زخم (صرفاً در حوزه پزشکی و توسط پزشک)

اطلاعات بیشتر:
این کارتریج برای سطوح وسیع به کارمی رود.

فهرست