1-liner cartridge
3-liner cartridge
3-outline cartridge
3-slope cartridge
4-flat cartridge
5-shader cartridge
5-magnum cartridge
5-slope cartridge
7-round cartridge
9-magnum cartridge
1-liner cartridge

۱-liner4ایده آل برای:
هاشور ضعیف، خط چشم، پر کردن مژه
اطلاعات بیشتر:
نفوذ آسان – از اینکه عمق نفوذ سوزن متناسب با پوست فرد تنظیم شده باشد اطمینان حاصل نمایید.

3-liner cartridge

۳-liner4ایده آل برای:
خط چشم، خط لب

3-outline cartridge

ایده آ۳-outline4ل برای:
هاشور، پر کردن مژه، خط لب نازک، سایه زدن و پر کردن ابرو

3-slope cartridge

۳-sloped4ایده آل برای:
ابروها و لب ها – تکنیک های ویژه متعدد برای هنرمندان حرفه ای که دوره های ویژه را سپری نموده اند.
اطلاعات بیشتر:
توسط دکتر Linda Dixon طراحی شده است، این کارتریج نیاز به دوره آموزشی ویژه دارد. به طور صحیح استفاده شود تا تمام سوزن ها به طور یکسان وارد پوست شوند. این کارتریج برای شما امکان کاربری وسیعی را ایجاد می نماید.

4-flat cartridge

۴-flat4ایده آل برای:
سایه ملایم لب، سایه ابرو

5-shader cartridge

۵-shader4ایده آل برای:
لب، سایه لب، سایه ابرو، سایه پلک، سایه کامل

5-magnum cartridge

۵-magnum4ایده آل برای:
سایه لب، پر کردن لب، سایه کامل
ترمیم هاله سینه، ترمیم اسکارهای ناشی از زخم (صرفاً در حوزه پزشکی و توسط پزشک)

5-slope cartridge

۵-sloped13ایده آل برای:
تکنیکهای ویژه متعدد برای هنرمندان حرفه ای که دوره های آموزشی ویژه را سپری نموده اند.
اطلاعات بیشتر:
توسط دکتر Linda Dixon طراحی شده است، این کارتریج نیاز به دوره آموزشی ویژه دارد. به طور صحیح استفاده شود تا تمام سوزن ها به طور یکسان وارد پوست شوند. این کارتریج برای شما امکان کاربری وسیعی را ایجاد می نماید.

7-round cartridge

۷-round3ایده آل برای:
سایه لب
ترمیم هاله سینه، ترمیم اسکارهای ناشی از زخم (صرفاً در حوزه پزشکی و توسط پزشک)

9-magnum cartridge

۹-magnum13ایده آل برای:
سایه لب،  سایه کامل، سایه ابروها
ترمیم هاله سینه، ترمیم اسکارهای ناشی از زخم (صرفاً در حوزه پزشکی و توسط پزشک)

اطلاعات بیشتر:
این کارتریج برای سطوح وسیع به کارمی رود.

فهرست